ธรรมนูญ

บรรดาผู้แทนจำนวนมากจากนานาประเทศและองค์กรจากทุกภูมิภาคของโลกที่มาประชุมมีเจตจำนงด้วยสามัคคีธรรมและการจะให้สัมพันธภาพระหว่างพุทธศาสนิกในโลกเข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้น โดยจะพยายามอย่างยิ่งที่จะศึกษา รักษา และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นตัวอย่างอันบรรเจิดของศรัทธาที่ยืนยงตลอดมา และพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถอันจะทำให้หลักธรรมอันประเสริฐของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องความกรุณา ขันติ จิตตะ และจาคะ แผ่ไปทั่วโลก เป็นกำลังใจและแผ่อิทธิพลไปสู่ประชาชนทั่วโลกและรัฐบาลทั้งหลายให้ดำเนินตามทางของพระพุทธศาสนาอันเป็นความจริงใน ทุกยุคทุกสมัย เพื่อยังสันติภาพ ความสมานฉันท์ และความสุขแด่มวลมนุษย์
จึงมีมติเห็นชอบให้ตราธรรมนูญนี้ให้ผองเราใช้สืบไป
ธรรมนูญฉบับนี้ ที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๑๘ พุทธศักราช ๒๕๓๒ ณ ไต้หวัน มีมติเห็นชอบให้ใช้แทนธรรมนูญฉบับแรกซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสถาปนาองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ในพุทธศักราช ๒๔๙๓ โดยมี ดร. คุณปาล ปิยะเสนา มัลละเศขร ประธานการสถาปนาองค์การท่านแรกเป็นประธานการประชุม