It is all up to ourselves

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (2015)
สำนักงานใหญ่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล. ขอเชิญฟังธรรมโดยวิทยากรรับเชิญขององค์การ พ.ส.ล. แม่ชี Brigitte Schrottenbacher ชาวออสเตรีย วัดประยงค์กิตติวนาราม แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ “It is all up to ourselves” และสอนวิปัสสนากรรมฐานเป็นภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น. โดยไม่เสียค่าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

ผู้ฟังธรรมและปฏิบัติวิปัสสนาจะเข้าร่วมกิจกรรมตอนใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวกแต่ถ้าท่านสามารถอยู่ร่วมปฏิบัติธรรมได้ตลอดรายการ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง