The Fourth World Buddhist Forum

24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (2015)
ประธาน พ.ส.ล. มอบหมายให้คุณพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการฯ) คุณเสาวนีย์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) คุณเพ็ญศรี เรืองพงษ์ (ผู้ช่วยเหรัญญิก) และคุณกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ (กรรมการบริหาร) เข้าร่วมการประชุม The Fourth World Buddhist Forum เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (2015) ที่อู๋ซี มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในหัวข้อ ‘การสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันช่วยพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรม’
 
แกลลอรี่
รูปภาพ