All Ceylon Buddhist Congress ซึ่งเป็นศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.ร่วมกับองค์การ ย.พ.ส.ล.ในประเทศศรีลังกาได้รณรงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวศรีลังกา

All Ceylon Buddhist Congress ซึ่งเป็นศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.ร่วมกับองค์การ ย.พ.ส.ล.ในประเทศศรีลังกาได้รณรงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวศรีลังกาซึ่งประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนรัวอานูเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ด้วยความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากรัฐบาลศรีลังกาและองค์กรต่างๆจึงทำให้สถานการณ์คลี่คลายดีขึ้น