ศูนย์ภาคี พ.ส.ล. ณ ประเทศอินโดนิเซียจัดพิธีสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกเพื่อเฉลิมฉลองวันอาสาฬหบูชา

๑๕-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ศูนย์ภาคี พ.ส.ล. ณ ประเทศอินโดนิเซียจัดพิธีสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกเพื่อเฉลิมฉลองวันอาสาฬหบูชา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีสวดยอดพระกัณฐ์ไตรปิฎกเพื่อเฉลิมฉลองวันอาสาฬหบูชาจะได้จัดขึ้น ณ ศาสนสถาน บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนิเซียในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีนี้เป็นการสืบสานประเพณีการสวดพระพุทธมนต์เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติซึ่งคณะสงฆ์ฝ่านเถรวาทแห่งประเทศอินโดนิเซียได้จัดมาเป็นครั้งที่ ๒

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาไปที่เว็บไซด์  www.asalhapuja.or.id