การลงนามบันทึกความร่วมมือเผยแผ่พระพุทธศาสนา ‘สร้างคนดีให้มีคุณธรรม’

๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก องค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กับพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาแห่งวัดเทพสิรินทราวาส ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยให้พระพุทธศาสนาได้รับการรับรู้จากทั่วโลกมากขึ้น
 
แกลลอรี่
รูปภาพ