ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “เพื่อชีวิตอันประเสริฐ”

๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
ร่วมกับ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา และ ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ

ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “เพื่อชีวิตอันประเสริฐ” โดย ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชั้น ๒ ในอุทยานเบญจสิริ (BTS สถานีพร้อมพงษ์)