การประชุมสันติภาพนานาชาติ ๒๐๑๗ ณ สำนักงานใหญ่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๖-๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
การประชุมนี้จัดขึ้นโดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและสำนักผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำองค์การยูเนสโก โดยได้รับความร่วมมือจาก Pure Land Learning College Association Inc. และ มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก ในการประชุมนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้แทนจากประเทศต่างๆ ผู้แทนศาสนา และนักวิชาการนานาชาติได้ร่วมกล่าวสดุดีและแสดงความอาลัย อาทิ  ท่านอิรินา โบโควา ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก  ท่านไมเคิล วอร์บ ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก และ ท่านเอกอัครราชทูต สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจำองค์การยูเนสโก รวมทั้งผู้แทนจากศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลย์เซีย เนปาล สหรัฐอเมริกา และไทย

ณ การประชุมได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากนักวิชาการและผู้แทนนานาชาติเกี่ยวกับหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้คือ “การสร้างสันติภาพในสังคมอย่างยั่งยืน: มรดกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  พระองค์ได้ทรงอุทิศความสุขและชีวิตส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ได้ริเริ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นแนวคิดจากทางสายกลางแห่งพระพุทธศาสนาตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเป็นหลักการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความอดทน พากเพียร และสติปัญญาในการสร้างสมดุลแห่งชีวิตและความเป็นอยู่อย่างพอเพียง พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงเพื่อคนไทย แต่เพื่อทุกๆคนทั่วโลก จึงทำให้มีหลายประเทศทั่วโลกได้นำไปปรับใช้ในประเทศของตนเอง พระองค์ยังได้ทรงริเริ่มและสร้างโครงการหลายๆโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จนทำให้พระองค์ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติและรางวัลต่างๆมากมายจากนานาประเทศ หนึ่งในรางวัลทรงเกียรติคือรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์และการรักษาเสถียรภาพสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้ทูลเกล้าถวายแด่พระองค์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙

นอกจากนี้ อัครราชทูตนานาชาติประจำองค์การยูเนสโกและนักวิชาการศาสนาต่างๆยังได้แสดงความเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อย่อยของการประชุมอีกด้วยคือ “การแก่งแย่ง ความขัดแย้งและสงคราม ทำให้มนุษยชาติล่มสลาย ในขณะที่ถ้ามนุษยชาติละเลิกการแก่งแย่ง ความขัดแย้งและสงคราม มนุษยชาติจะประสบความสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวร”
 
แกลลอรี่
รูปภาพ