ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “มีอะไรน่าคิดชีวิต ๕๐ ปี”

๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
ร่วมกับ มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ และกัลยาณมิตร

ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “มีอะไรน่าคิดชีวิต ๕๐ ปี” โดย พระรุจ โพธิญาณ จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง  เป็นการแสดงธรรมแบบเล่าเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งซึ่งได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินชีวิตบนเส้นทางฆราวาส ซึ่งมีความพรั่งพร้อมเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์อย่างมีความสงบสุข มีผู้ร่วมสนทนา อาทิ พันเองธงชัย แสงรัตน์ อาจารย์สุรพงค์ เทพสุธา คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ และ คุณสกล เกียรติวัฒนกุล ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และในช่วงเช้าเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เชิญฟังคุณจำรัส เศวตาภรณ์ ร้องเพลง “ตามรอยบาทพระศาสดา” ผู้ฟังร่วมร้องเพลงกับคุณจำรัส  ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ด้านหลังอุทยานเบญจสิริ (BTS สถานีพร้อมพงษ์)