การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับพุทธศาสนาในยุคสหัสวรรษใหม่

๑๔-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
The Buddhist Union ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ภาคีขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ในสิงคโปร์และ คณะกรรมการด้านธรรมทูตของ พ.ส.ล. จะจัดการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับพุทธศาสนาในยุคสหัสวรรษใหม่ ในระหว่าง ๑๔-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแมนดาริน ออชาร์ด ประเทศสิงคโปร์

การประชุมครั้งนี้จะมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายท่านด้านพุทธศาสนามาร่วมกันนำเสนอทัศนะและแนวคิดที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในยุคสหัสวรรษใหม่ ทำอย่างไรจึงจะดำเนินชีวิตตามพุทธวิถี รวมทั้งสิ่งท้าทายที่มีต่อพุทธศาสนาในยุคใหม่นี้

ผู้จะเข้าร่วมประชุมต้องได้รับบัตรเชิญและลงทะเบียนเท่านั้น
 
แกลลอรี่
รูปภาพ