สมเด็จพระวันรัต เสด็จเยือน Japan Buddhist Federation (JBF)

๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุตินิกาย อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เสด็จเยือน Japan Buddhist Federation (JBF) ซึ่งเป็นศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระชับสัมพันธ์อันดีของฝ่ายสงฆ์ทั้งสองประเทศ ในการนี้ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระ ดร. อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (ม.พ.ล.) ได้ร่วมในคณะเสด็จไปเยือนด้วย  คณะสงฆ์ของไทยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก Reverend Kisho Yagi รองประธาน JBF และฝ่ายบริหารของ JBF อาทิ Reverend Masamichi Shodo Kobayashi, Reverend Yoshiharu Tomatsu and Reverend Ikuko Hibino
 
แกลลอรี่
รูปภาพ