รองประธาน/เลขาธิการ องค์การ พ.ส.ล. เยือนศูนย์ภาคี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

๒๔-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. ได้มอบหมายให้นายพัลลภ ไทยอารี รองประธานและเลขาธิการฯเดินทางไปเยือนศูนย์ภาคีขององค์การฯ ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพเป็นการเยือน An Sim Jeong Sa ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การ พ.ส.ล. โดยมีนาย ยาง จาง วอน รองประธาน พ.ส.ล. ร่วมในคณะที่ไปเยือนด้วย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ