การประชุมเรื่องการส่งเสริมด้านศาสนสัมพันธ์ของสาธารณรัฐคาซัคสถานและประเทศไทย

๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านศาสนสัมพันธ์ของสาธารณรัฐคาซัคสถานและประเทศไทยขึ้น ณ หอประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ การอยู่ร่วมกันโดยสันติเป็นหัวข้อที่สังคมและประเทศต่างๆในปัจจุบันให้ความสนใจ ทั้งนี้สภาพการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกฝ่ายให้ความเคารพและมีความเข้าใจในความแตกต่างของกันและกันเพื่อให้โลกนี้มีความปลอดภัยสำหรับทุกคน  ทั้งสาธารณรัฐคาซัคสถานและประเทศไทยต่างให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในระหว่างสังคมที่มีความแตกต่างด้านศาสนา การประชุมครั้งนี้ได้มีผู้แทนจากศาสนาต่างๆ อาทิ มุสลิม คริสเตียน ซิกส์และพุทธร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอแนะข้อคิดเห็นหลากหลายประเด็น
 
แกลลอรี่
รูปภาพ