การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ๒๐๑๘

๔-๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (ม.พ.ล.) ร่วมกับ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติขึ้นภายใต้หัวข้อ “พุทธมรรคสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๔-๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. และหอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

(๑)  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ผู้ซึ่งเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และองค์การสหประชาชาติได้ถวายรางวัลบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาในฐานะ ‘กษัตริย์นักพัฒนา’ ของโลก เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้นำหลักการแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากและผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติและศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงคิดค้นขึ้นได้มีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจเและสังคมไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ได้ครอบคลุมไปทั่วโลก

(๒)  สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก

การประชุมวิชาการนานาชาติในวันแรกและภาคเช้าของวันที่สองเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการและการอภิปรายของนักวิชาการ  ส่วนภาคบ่ายของวันที่สองเป็นการปาฐกถาของนักวิชาการและนักคิดโดยเปิดให้สาธารณชนและสื่อสารมวลชนต่างๆได้สอบถาม
 
แกลลอรี่
รูปภาพ