รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกิจการคริสตศาสนาและท่านเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำราชอาณาจักรไทย เยือนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก

๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯพณฯ John A.E. Amaratunga รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกิจการคริสตศาสนา แห่งประเทศศรีลังกาและท่าน Kshenuka Senewiratne เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยคณะได้มาเยือนและร่วมปรึกษาหารือร่วมกับพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ท่านอนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก ณ อาคาร 100 ปีสมเด็จพระสังฆราช ซี่งตั้งอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหาร การหารือในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา โดยนางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ รองเลขาธิการองค์การ พ.ส.ล. ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ระหว่างการเยือนในครั้งนี้ท่านอนิลมาน ศากยะได้นำคณะที่มาเยือนเข้ากราบสักการะพระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถของวัดฯและชมรอบๆบริเวณวัด
 
แกลลอรี่
รูปภาพ