การประชุมคณะกรรมการบริหารของ พ.ส.ล. ครั้งที่ ๙๓

๒๓-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จัดประชุมคณะกรรมการบริหารของ พ.ส.ล. ครั้งที่ ๙๓ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. ตามมติที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๒๙ ของ พ.ส.ล. ให้ประธานขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) และอธิการบดีของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (ม.พ.ล.) เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารและเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรทั้งสอง นอกจากนี้ ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. เนื่องในวันสงกรานต์ด้วยพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เป็นประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ และจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน ผู้น้อยได้ขอขมาผู้ใหญ่และขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ
 
แกลลอรี่
รูปภาพ