วันวิสาขบูชาโลก ๒๕๖๒ ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก

๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ สำนักงานผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (ยูเนสโก) ร่วมกับสถานฑูตประเทศศรีลังกาและกลุ่มประเทศภาคพื่นเอเซียและแปซิฟิค ได้จัดงานเพื่อรำลึกถึงวันวิสาขบูชาโลกขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก (ม.พ.ล.) ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อของการประชุมเรื่อง “พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรังสรรค์สันติภาพอันยั่งยืนผ่านพหุวัฒนธรรม การศึกษาและการสื่อสารซึ่งได้รับอิทธิพลจากพระไตรปิฎก” และยังได้กล่าวในปาฐกถาอีกด้วยว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญในระดับสากล ไม่จำกัดเพียงเฉพาะเพียงชาวพุทธ เนื่องจากเป็นวันแห่งปัญญา ที่นำพามนุษยชาติให่อยู่ร่วมกันอย่างมิตรสหายมีสันติสุขและความสุขที่ยั่งยืน
 
แกลลอรี่
รูปภาพ