การฟื้นฟูความสัมพันธ์ศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล. แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสุภชัย วีระภุชงค์ และ นายสมาน สุดโต ที่ปรึกษาองค์การ พ.ส.ล. ในฐานะผู้แทนของสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. ได้เดินทางไปคารวะท่านไชยสมพร พรหมวิหาน ซึ่งเป็นประธานแนวลาวสร้างชาติ เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างลาวและ พ.ส.ล. ลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การ พ.ส.ล. แต่เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงได้ทำให้ขาดการติดต่อระหว่างกัน องค์การ พ.ส.ล. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้ลาวกลับมาเป็นศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล. ดังเดิม ที่ปรึกษาทั้งสองท่านได้มอบสาสน์แสดงความยินดีจากท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. เนื่องในโอกาสที่ลาวได้จัดงานฉลองวันวิสาขบูชาขึ้น ซึ่งที่ปรึกษาทั้งสองท่านได้เดินทางร่วมกับคณะของคนไทยเพื่อไปร่วมในงานดังกล่าวด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ พระมหางอน ดำลงบุน ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประทานโอกาสให้ที่ปรึกษาของ พ.ส.ล. ทั้งสองท่านเข้ากราบนมัสการและนำสาสน์จากท่านประธาน พ.ส.ล. กราบอัญเชิญพระสังฆราชเป็นองค์อุปถัมภ์ขององค์การ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในธรรมนูญของ พ.ส.ล. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
 
แกลลอรี่
รูปภาพ