กิจกรรมขององค์การ พ.ส.ล. ที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม

๕-๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๕-๖ กรกฎาคม: กรุงเทพ/ประเทศไทย

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญครั้งที่ ๑๑ ของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความรู้ทางจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ และการประชุมสามัญครั้งที่ ๒๖ ของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับชีวจริยธรรม แห่งยูเนสโก [The 11th (Ordinary) Session of the UNESCO World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) และ The 26th (Ordinary) Session of the UNESCO International Bioethics Committee (IBC)] ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกันกับการประชุมเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ กับ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Conference on the Ethics of Science & Technology and Sustainable Development) ซึ่งจัดโดยรัฐบาลไทย ในการนี้ องค์การ พ.ส.ล. ได้มอบหมายให้ นางกาญจนา สุนสวัสดิ์ และ ดร.ธเนศ สุจาริกุล ที่ปรึกษาองค์การ พ.ส.ล. เป็นผู้แทนขององค์การฯเข้าร่วมประชุม
 
แกลลอรี่
รูปภาพ