โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมนานาชาติของยุวพุทธมามกะประจำปี ๒๕๖๒

๑๔-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลขององค์การ พ.ส.ล. ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมนานาชาติของยุวพุทธมามกะประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ผู้นำที่มีจิตสำนึก" โดยได้เชิญผู้ทรงความรู้หลายท่าน รวมทั้งพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ศากยะ) ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (ม.พ.ล.) มาร่วมกันให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ในการนี้ คุณพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการ พ.ส.ล. ได้รับเชิญกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมด้วย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ