คณะกรรมาธิการด้านกิจการธรรมทูตขององค์การ พ.ส.ล. จัดฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทย

๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นาย กิม ซุน ตัน ประธานคณะกรรมาธิการด้านกิจการธรรมทูตขององค์การ พ.ส.ล. พร้อมด้วย น.ส. เพ็ญศรี เรืองพงษ์ (เหรัญญิก) และ นางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) องค์การ พ.ส.ล. ได้เข้าพบ รศ.ดร. พระมหารุงโรจน์ ไชยนันท์ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้ฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานแห่งวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการจัดฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานที่จะจัดให้มีขึ้น ณ วัดมเหยงคณ์ ต่อจากนั้นเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ได้ไปกราบนมัสการพระศายวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธ ศาสนาแห่งโลก เพื่อขอหารือกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานด้วย