การประชุมสันติภาพนานาชาติ ๒๐๑๗ ณ สำนักงานใหญ่ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวันที่ ๗-๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๗-๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ในระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พร้อมทั้งศูนย์ภาคี  Pure Land Learning College Association Inc. (PLLC) และ Association of Master Chin Kung’s Friends at UNESCO (PAHD – องค์กรพิเศษเพื่อความร่วมมือในกิจการทางพุทธศาสนาขององค์การ พ.ส.ล.) ร่วมกับสำนักผู้แทนถาวรประจำองค์การยูเนสโก จากนานาประเทศ ได้จัดให้มีการประชุมสันติภาพนานาชาติ ๒๐๑๙ ขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (ยูเนสโก)แห่งองค์การสหประชาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การประชุมครั้งนี้ได้จัดให้องค์ปาฐกจากนานาประเทศมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อหลักของการประชุมคือ “การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จริยธรรม จิตวิญญาณ และความรักเพื่อจรรโลงโลกแห่งสันติภาพและความสมานฉันท์”  จึงเป็นการประชุมเสวนาระหว่างองค์กรทางศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ในการนี้ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. ได้มอบหมายให้ท่านมาซามิชิ โชโด โคบายาชิ ทำหน้าที่ประธาน พ.ส.ล. อ่านสาสน์และร่วมประชุม
 
แกลลอรี่
รูปภาพ