การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล. แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสุภชัย วีระภุชงค์ และ นายสมาน สุดโต ที่ปรึกษาองค์การ พ.ส.ล. ในฐานะผู้แทนของสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. ได้พบกับ ดร. คิน ฉ่วย ซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์ชาวพุทธและศาสนสมาคมรัฐชายแดนแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรื้อฟื้นสัมพันธภาพระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและประเทศไทย  โดยที่พม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ร่วมก่อตั้งองค์การ พ.ส.ล.และเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์การ แต่การติดต่อสื่อสารได้ขาดช่วงไปเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในพม่า พ.ส.ล.จึงหวังว่า ดร. คิน ฉ่วย จะเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือในการชักจูงให้ศูนย์ภาคี พ.ส.ล. ที่มีมาแต่เดิมในพม่าให้กลับมามีบทบาทอักครั้ง
 
แกลลอรี่
รูปภาพ