การเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งศตวรรษการก่อตั้ง All Ceylon Buddhist Congress

๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
All Ceylon Buddhist Congress (ACBC) เป็นศูนย์ภาคีหนึ่งในประเทศศรีลังกาและร่วมก่อตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งศตวรรษการก่อตั้ง ACBC ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา โดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กรที่รวมชาวพุทธทั้งหมดในศรีลังกาไว้ในองค์กรเดียว ปัจจุบัน ACBC เป็นองค์กรพระพุทธศาสนาของศรีลังกาที่มีความเข้มแข็งและมั่นคง อันเป็นผลมาจากความอดทนและความแน่วแน่ของประธาน ACBC ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งผู้บริหารและสมาชิกทั้งหมดของ ACBC ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างมากในการจรรโลงพระพุทธศาสนา รวมทั้งขยายกิจกรรมให้ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาด้านสังคม-เศรษฐกิจ การกุศล สวัสดิการสังคม และวัฒนธรรม เพื่อชาวพุทธและประชาชนทั่วไปของศรีลังกาอีกด้วย

ในการนี้ ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. ได้มอบหมายให้ ดร. ฐากูร พานิช ที่ปรึกษาของ พ.ส.ล. เป็นผู้แทนของท่านไปร่วมงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีรองประธาน กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ และเลขาธิการของ พ.ส.ล. ไปร่วมงานด้วย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ