สำนักงานใหญ่

1 2 3 4 5 ..6
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมกับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมพุทธบริษัทไทย-จีนประชา และมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ประชุมเตรียมการจัดพิธีสวดมนต์บทพระปริตรเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลและให้กำลังใจแก่ชาวจีนและชาวโลก เพื่อขจัดโรคภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ ลานหน้าพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ท่านโคกาคุ ซาโตะ ประธานพุทธสมาคมแห่งโตเกียว ท่านมาซาซูมิ กะบุน บัมบะ ประธานสงฆ์แห่งสำนักชินกัง พุทธนิกายชิซัง ท่านชินไก อาซาบุแห่งพุทธนิกายโชโดชินชู ฮงกันจิ พร้อมด้วยยุวพุทธสมาคมญี่ปุ่นคือท่านโคนิน ทานิ (ประธาน) ท่านชิโสะ ฮาระ (รองประธาน) โดยการนำขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก โดยท่านฮากูกะ มุรายามะ (ประธาน) ท่านเรียวโช โชจิ (ที่ปรึกษา) ท่านโคกะ มัตซูโอกะ (ที่ปรึกษา) และคุณอิชฌ์อนนต์ ไทยอารี (เลขาธิการ) ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. โดยมีคุณพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการ) คุณเสาวนีย์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) ขององค์การฯให้การต้อนรับ
๑๕-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
คณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจกรรมธรรมทูต โดย นาย กิมซุน ตัน ประธานคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกับ สำนักงานใหญ่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ได้จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานขึ้น ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในหัวข้อ “สมาธิ – ฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบัน”
๖-๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.สล.) จัดประชุมกรรมการบริหารองค์การ พ.ส.ล. ครั้งที่ ๙๔ ขึ้นเมื่อวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. โดยมีท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. เป็นประธานในการประชุม
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นายสุภชัย วีระภุชงค์ และ นายสมาน สุดโต ที่ปรึกษาองค์การ พ.ส.ล. ในฐานะผู้แทนของสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. ได้พบกับ ดร. คิน ฉ่วย ซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์ชาวพุทธและศาสนสมาคมรัฐชายแดนแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรื้อฟื้นสัมพันธภาพระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและประเทศไทย
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นายฮิโรมิชิ คันเกะ (ประธานกรรมการ) และนายฮาจิเมะ โอฮูโนะ (รองประธาน) ขององค์กร PLAJA ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานพิธีเพื่อรำลึกถึงผู้ประสบภัยจากสึนามิเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมี นายพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการ และ พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพานิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ
๗-๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ในระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พร้อมทั้งศูนย์ภาคี  Pure Land Learning College Association Inc. (PLLC) และ Association of Master Chin Kung’s Friends at UNESCO (PAHD – องค์กรพิเศษเพื่อความร่วมมือในกิจการทางพุทธศาสนาขององค์การ พ.ส.ล.) ร่วมกับสำนักผู้แทนถาวรประจำองค์การยูเนสโก จากนานาประเทศ ได้จัดให้มีการประชุมสันติภาพนานาชาติ ๒๐๑๙ ขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (ยูเนสโก)แห่งองค์การสหประชาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นาย กิม ซุน ตัน ประธานคณะกรรมาธิการด้านกิจการธรรมทูตขององค์การ พ.ส.ล. พร้อมด้วย น.ส. เพ็ญศรี เรืองพงษ์ (เหรัญญิก) และ นางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) องค์การ พ.ส.ล. ได้เข้าพบ รศ.ดร. พระมหารุงโรจน์ ไชยนันท์ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้ฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานแห่งวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการจัดฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานที่จะจัดให้มีขึ้น ณ วัดมเหยงคณ์ ต่อจากนั้นเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ได้ไปกราบนมัสการพระศายวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธ ศาสนาแห่งโลก เพื่อขอหารือกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานด้วย
๒-๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คุณเพ็ญศรี เรืองพงษ์ เหรัญญิก และ คุณเสาวนีย์ ชื่นสำราญ รองเลขาธิการ ในนามผู้แทนสำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรศาสนิกสัมพันธ์ ๕ ศาสนา นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่พระภิกษุและประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐ ทุนแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโอกาสนี้ด้วย
16 August B.E. 2562 (2019)
Please be informed of schedule of The WFB from 5-7 November B.E. 2562 (2019)
1 2 3 4 5 ..6