สำนักงานใหญ่

1 2 3 4 5 ..7
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายหวัง ลี่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนของพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนบริจาคหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ ชิ้น ให้แก่สำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. โดยได้มอบผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดการประชุมสัมนาทางวิชาการออนไลน์ระดับนานาชาติเรื่อง “ฐานชีวิตใหม่ กับ สันติภาพ: สมาธิเพื่อสันติภาพ และ การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕๐๐ น. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบดังกล่าว ร่วมกับการที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำตัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมนี้ด้วย
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การก่อตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธแ์ห่งโลก (พ.ส.ล.) ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันสำคัญและน่ายินดีของ พ.ส.ล. แต่ด้วยอุบัติภัยของโรคที่เกิดจาก เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ หรือโคโรน่าไวรัส เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่แพร่กระจายไปเกือบทุกประเทศทั่วโลก จนทำให้เกิดการห้ามรวมกลุ่มขึ้น เพื่อหยุดยั้งไม่ใหเ้กิดการติดต่อจากเชื่อโรคนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากพิจารณาในด้านดีของอุบัติภัยของโรคนี้แล้ว ทำให้เราไม่ประมาทและมีสติในการดำรงชีวิต
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่านสุจิน (ซันมิ ชอย) และคณะจากวัดวอนบุดดิสซึมในกรุงเทพฯ ได้นำหน้ากากอนามัยทำจากผ้าโดยสำนักงานใหญ่ของวอนบุดดิสซึม ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ มาบริจาคให้แก่สำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล.
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมกับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมพุทธบริษัทไทย-จีนประชา และมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ประชุมเตรียมการจัดพิธีสวดมนต์บทพระปริตรเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลและให้กำลังใจแก่ชาวจีนและชาวโลก เพื่อขจัดโรคภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ ลานหน้าพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ท่านโคกาคุ ซาโตะ ประธานพุทธสมาคมแห่งโตเกียว ท่านมาซาซูมิ กะบุน บัมบะ ประธานสงฆ์แห่งสำนักชินกัง พุทธนิกายชิซัง ท่านชินไก อาซาบุแห่งพุทธนิกายโชโดชินชู ฮงกันจิ พร้อมด้วยยุวพุทธสมาคมญี่ปุ่นคือท่านโคนิน ทานิ (ประธาน) ท่านชิโสะ ฮาระ (รองประธาน) โดยการนำขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก โดยท่านฮากูกะ มุรายามะ (ประธาน) ท่านเรียวโช โชจิ (ที่ปรึกษา) ท่านโคกะ มัตซูโอกะ (ที่ปรึกษา) และคุณอิชฌ์อนนต์ ไทยอารี (เลขาธิการ) ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. โดยมีคุณพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการ) คุณเสาวนีย์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) ขององค์การฯให้การต้อนรับ
๑๕-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
คณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจกรรมธรรมทูต โดย นาย กิมซุน ตัน ประธานคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกับ สำนักงานใหญ่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ได้จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานขึ้น ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในหัวข้อ “สมาธิ – ฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบัน”
๖-๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.สล.) จัดประชุมกรรมการบริหารองค์การ พ.ส.ล. ครั้งที่ ๙๔ ขึ้นเมื่อวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. โดยมีท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. เป็นประธานในการประชุม
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นายสุภชัย วีระภุชงค์ และ นายสมาน สุดโต ที่ปรึกษาองค์การ พ.ส.ล. ในฐานะผู้แทนของสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. ได้พบกับ ดร. คิน ฉ่วย ซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์ชาวพุทธและศาสนสมาคมรัฐชายแดนแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรื้อฟื้นสัมพันธภาพระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและประเทศไทย
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นายฮิโรมิชิ คันเกะ (ประธานกรรมการ) และนายฮาจิเมะ โอฮูโนะ (รองประธาน) ขององค์กร PLAJA ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานพิธีเพื่อรำลึกถึงผู้ประสบภัยจากสึนามิเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมี นายพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการ และ พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพานิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ
1 2 3 4 5 ..7