สำนักงานใหญ่

1 2 3 4 5 ..7
๗-๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ในระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พร้อมทั้งศูนย์ภาคี  Pure Land Learning College Association Inc. (PLLC) และ Association of Master Chin Kung’s Friends at UNESCO (PAHD – องค์กรพิเศษเพื่อความร่วมมือในกิจการทางพุทธศาสนาขององค์การ พ.ส.ล.) ร่วมกับสำนักผู้แทนถาวรประจำองค์การยูเนสโก จากนานาประเทศ ได้จัดให้มีการประชุมสันติภาพนานาชาติ ๒๐๑๙ ขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (ยูเนสโก)แห่งองค์การสหประชาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นาย กิม ซุน ตัน ประธานคณะกรรมาธิการด้านกิจการธรรมทูตขององค์การ พ.ส.ล. พร้อมด้วย น.ส. เพ็ญศรี เรืองพงษ์ (เหรัญญิก) และ นางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) องค์การ พ.ส.ล. ได้เข้าพบ รศ.ดร. พระมหารุงโรจน์ ไชยนันท์ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้ฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานแห่งวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการจัดฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานที่จะจัดให้มีขึ้น ณ วัดมเหยงคณ์ ต่อจากนั้นเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ได้ไปกราบนมัสการพระศายวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธ ศาสนาแห่งโลก เพื่อขอหารือกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานด้วย
๒-๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คุณเพ็ญศรี เรืองพงษ์ เหรัญญิก และ คุณเสาวนีย์ ชื่นสำราญ รองเลขาธิการ ในนามผู้แทนสำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรศาสนิกสัมพันธ์ ๕ ศาสนา นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่พระภิกษุและประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐ ทุนแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโอกาสนี้ด้วย
16 August B.E. 2562 (2019)
Please be informed of schedule of The WFB from 5-7 November B.E. 2562 (2019)
๑๔-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลขององค์การ พ.ส.ล. ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมนานาชาติของยุวพุทธมามกะประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๕-๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญครั้งที่ ๑๑ ของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความรู้ทางจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ และการประชุมสามัญครั้งที่ ๒๖ ของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับชีวจริยธรรม แห่งยูเนสโก
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระศากยวงวิสุทธิ์ (อนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบนิเวศน์วิทยาโดยรวม ณ ห้องประชุมของนครรัฐวาติกัน
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสุภชัย วีระภุชงค์ และ นายสมาน สุดโต ที่ปรึกษาองค์การ พ.ส.ล. ในฐานะผู้แทนของสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. ได้เดินทางไปคารวะท่านไชยสมพร พรหมวิหาน ซึ่งเป็นประธานแนวลาวสร้างชาติ เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างลาวและ พ.ส.ล. ลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การ พ.ส.ล. แต่เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงได้ทำให้ขาดการติดต่อระหว่างกัน
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ สำนักงานผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (ยูเนสโก) ร่วมกับสถานฑูตประเทศศรีลังกาและกลุ่มประเทศภาคพื่นเอเซียและแปซิฟิค ได้จัดงานเพื่อรำลึกถึงวันวิสาขบูชาโลกขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
พระธรรมาจารย์ Yan Jue รองประธานฝ่ายบริหารและพระธรรมาจารย์ Panchen Erdeni Chos-Kyi-rgyal-po รองประธาน และคณะผู้แทนพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้เกียรติมาเยือนสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล.
1 2 3 4 5 ..7