สำนักงานใหญ่

1 2 3 4 5 ..6
๑๔-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลขององค์การ พ.ส.ล. ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมนานาชาติของยุวพุทธมามกะประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๕-๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญครั้งที่ ๑๑ ของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความรู้ทางจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ และการประชุมสามัญครั้งที่ ๒๖ ของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับชีวจริยธรรม แห่งยูเนสโก
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระศากยวงวิสุทธิ์ (อนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบนิเวศน์วิทยาโดยรวม ณ ห้องประชุมของนครรัฐวาติกัน
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสุภชัย วีระภุชงค์ และ นายสมาน สุดโต ที่ปรึกษาองค์การ พ.ส.ล. ในฐานะผู้แทนของสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. ได้เดินทางไปคารวะท่านไชยสมพร พรหมวิหาน ซึ่งเป็นประธานแนวลาวสร้างชาติ เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างลาวและ พ.ส.ล. ลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การ พ.ส.ล. แต่เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงได้ทำให้ขาดการติดต่อระหว่างกัน
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ สำนักงานผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (ยูเนสโก) ร่วมกับสถานฑูตประเทศศรีลังกาและกลุ่มประเทศภาคพื่นเอเซียและแปซิฟิค ได้จัดงานเพื่อรำลึกถึงวันวิสาขบูชาโลกขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
พระธรรมาจารย์ Yan Jue รองประธานฝ่ายบริหารและพระธรรมาจารย์ Panchen Erdeni Chos-Kyi-rgyal-po รองประธาน และคณะผู้แทนพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้เกียรติมาเยือนสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล.
๒๓-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จัดประชุมคณะกรรมการบริหารของ พ.ส.ล. ครั้งที่ ๙๓ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. ตามมติที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๒๙
๑๑-๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นางกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ กรรมการบริหารของ พ.ส.ล. เดินทางไปร่วมประชุมกรรมการบริหารทางศาสนาแห่งสันติภาพของเอเซีย (Asian Conference of Religious for Peace หรือ ACRP) ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมโอซากา ฟูมอน ณ กรุงโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
30 มีนาคม พ.ศ. 2562
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลเพื่อระลึกถึง ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ท่านโชริว คัตสุระ (ประธาน) ได้นำนาย ฮารูมิ อาโอกิ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) และ ท่านนาโอยูกิ โอกิ (ผู้ช่วยผู้จัดการ) แห่งบุ๊กเคียว เด็นโด เคียวไค หรือมีชื่อย่อว่า BDK ซึ่งเป็นสมาคมส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา ณ ประเทศญี่ปุ่น มาเยือนสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อกระฉับความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นองค์กรเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนกัน
1 2 3 4 5 ..6