ศูนย์ภาคี

1 2
๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙
วัดนวมินทรราชูทิศ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (พระรามาธิบดีที่ ๙) เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ และในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดนวมินทรราชูทิศก่อสร้างขึ้นโดยดำริของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะธรรมทูตแห่งประเทศไทยอีกด้วย สมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในการเผยแผ่พระธรรมในต่างประเทศ อีกทั้งยังที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ขององค์การ พ.ส.ล. เพียงรูปเดียว
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
All Ceylon Buddhist Congress (ACBC) เป็นศูนย์ภาคีหนึ่งในประเทศศรีลังกาและร่วมก่อตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งศตวรรษการก่อตั้ง ACBC ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา โดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กรที่รวมชาวพุทธทั้งหมดในศรีลังกาไว้ในองค์กรเดียว
๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ พระอาจารย์ เบิบ อาห์น แห่งวัดอันซิมจองซา (ศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล. ในเกาหลีใต้) ได้จัดพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ ขึ้น ณ วัดอันซิมจองซา เมืองโนนซาน ประเทศเกาหลีใต้ ในการนี้พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก เป็นผู้แทนขององค์การ พ.ส.ล.ไปร่วมพิธีด้วย
๑๖-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
Buddhist Missionary Society Malaysia (BMSM) ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล. ในประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Metta Convention ๒๐๑๘ ร่วมกับ Aloka Foundation และ Young Buddhist Association of Malaysia (YBAM) ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ประเทศมาเลเซีย  Metta Convention
๕-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การ พ.ส.ล. ได้จัดประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒๙ ขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองนาริตะและโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งการประชุมขององค์กรภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ส.ล. - การประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒๐ ของ ย.พ.ส.ล. และการประชุมครั้งที่ ๑๑ ของสภา ม.พ.ล. โดยมีสมาพันธ์ชาวพุทธญี่ปุ่น (Japan Buddhist Federation หรือ JBF) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการจัดประชุมใหญ่ครั้งที่ ๔ ที่ได้จัดให้มีขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 International Buddhist Brotherhood Association ได้จัดพิธีฉลองครบรอบ 45 ปี วัด Nippon-ji  ซึ่งเป็นวัดญี่ปุ่นในพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยมีผู้แทนและแขกรับเชิญชาวอินดียเข้าร่วมพิธีด้วย
๗-๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้จัดการประชุมภาคธุรกิจ ครั้งที่ ๕ ขึ้นภายใต้หัวข้อ ‘พระพุทธศาสนาและธุรกิจ’ ณ University of West นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๐๑๘)
16-22 เมษายน พ.ศ. 2561
ผู้แทนของจีนไต้หวันประกอบด้วยสมาชิก 30 คนจากพุทธสมาคมจีน และ United Association Humanistic Buddhism พร้อมด้วยสมาชิก 91 คนจาก Chung Hua ได้เดินทางไปเยือนญี่ปุ่น
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุตินิกาย อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เสด็จเยือน Japan Buddhist Federation (JBF) ซึ่งเป็นศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.ในประเทศญี่ปุ่น
๑๔-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
The Buddhist Union ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ภาคีขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ในสิงคโปร์และ คณะกรรมการด้านธรรมทูตของ พ.ส.ล. จะจัดการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับพุทธศาสนาในยุคสหัสวรรษใหม่ ในระหว่าง ๑๔-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแมนดาริน ออชาร์ด ประเทศสิงคโปร์
1 2