ศูนย์ภาคี

1 2
๖-๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทแห่งอินโดนีเซียพร้อมด้วยสามพุทธองค์กรในอินโดนีเซียคือ MAGABUDHI (ศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล. ในอินโดนีเซีย), องค์กรสตรีพุทธิก WANDANI และองค์กรยุวพุทธิกสมาคม PATRIA  ร่วมกันจัดพิธีสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
๑๕-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พิธีสวดยอดพระกัณฐ์ไตรปิฎกเพื่อเฉลิมฉลองวันอาสาฬหบูชาจะได้จัดขึ้น ณ ศาสนสถาน บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนิเซียในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีนี้เป็นการสืบสานประเพณีการสวดพระพุทธมนต์เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติซึ่งคณะสงฆ์ฝ่านเถรวาทแห่งประเทศอินโดนิเซียได้จัดมาเป็นครั้งที่ ๒
All Ceylon Buddhist Congress ซึ่งเป็นศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.ร่วมกับองค์การ ย.พ.ส.ล.ในประเทศศรีลังกาได้รณรงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวศรีลังกาซึ่งประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนรัวอานูเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ด้วยความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากรัฐบาลศรีลังกาและองค์กรต่างๆจึงทำให้สถานการณ์คลี่คลายดีขึ้น
18 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (2015).
Dharma Voices for Animals (DVA) was founded because the Buddhists were not closely following the teachings of the Buddha regarding respect to all forms of life, and not giving voice to the suffering of animals.  Bob Isaacson who helped in establishing DVA is an American human rights lawyer and spent much of his professional life in defending and saving two legged people from the death penalty.
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (2015)
Vesak day celebrations at Berlin Vihara on 3 May B.E. 2558 (2015)
1 2