Result : 2 Items
Author
ดักลาส เอ็ม เบินส์, ดร.
Language
Thai
Year of Publication
พ.ศ. 2515 (1972)
Source
WFB
เอกสารชุด พ.ส.ล. อันดับที่ 42   หนังสือนี้ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ประพันธ์คือ ดร. ดักลาส เอ็ม เบินส์ ชาวอเมริกัน จุดประสงค์เดิมเพื่อเผยแผ่พระธรรมแก่อาคันตุกะผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย พิมพ์ครั้งแรก ๕๐,๐๐๐ เล่ม มอบถวายวัดและแจกตามโรงแรม ส่งไปให้สถานทูตไทยและให้นักเรียนไทยในต่างประเทศ ต่อมาทางองค์การ พ.ส.ล. เห็นว่าหนังสือนี้น่าจะมีประโยชน์ยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีดำริให้อาจารย์ศิริพุทธศุกร์ดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย
Author
หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
Language
Thai
Year of Publication
พ.ศ. 2510 (1967)
Source
WFB
หนังสือนี้ผู้แต่งทรงประพันธ์ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ที่จะสอนธรรมะแก่เด็กและเยาวชน เนื้อหาเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเบื้องต้น สอนให้เด็กเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ปฏิบัติตามศีลห้า มีความเคารพในบุพการี ครูบาอาจารย์ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และรักประเทศชาติ
Result : 2 Items