เชิญชวนสาธุชนฟังบรรยายธรรม เรื่อง "บาร์โด : สภาวะระหว่างการเกิด การตายและการเกิดใหม่" โดย ผศ.ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล

20 July B.E. 2567 (2024)
เชิญชวนสาธุชนฟังบรรยายธรรม
เรื่อง "บาร์โด : สภาวะระหว่างการเกิด การตายและการเกิดใหม่"
รู้จักบาร์โดในคัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต....บาร์โดเป็นภาษาธิเบต แปลว่า สภาวะที่อยู่ในระหว่าง อีกความหมายคือการเปลี่ยนผ่าน เป็นสภาวะที่อยู่ระหว่างการตายกับการเกิดใหม่
บาร์โดช่วยให้เราเข้าใจสัญญาณการเสื่อมสลายของร่างกายในช่วงระยะท้ายของชีวิตทั้งการทำงานที่ถดถอยลงของอวัยวะส่วนต่าง ๆ และการแตกสลายของธาตุในตัว รวมถืงสภาวะจิตที่เกิดขึ้นทั้งช่วงก่อนเสียชีวิต หลังความตายและช่วงของการเกิดใหม่
นอกจากนี้ บาร์โดยังอธิบายถึงภูมิหกแห่งสภาวะทางจิตใจและการเตรียมจิตให้พร้อมไปเกิดในภพภูมิที่ดี
โดย ผศ.ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
- Co-founder and Learning Innovator บริษัท สกิลเชป จำกัด
- รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา
วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์เเห่งโลก (พ.ส.ล.)
สถานี BTS พร้อมพงษ์ (ด้านหลังอุทยานเบญจสิริ)
https://maps.app.goo.gl/LFAe1tGjfAwKfkZ78
สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๖๖๑ ๑๒๘๔-๗
สำรองที่นั่งล่วงหน้า https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerT_ZELAcExQbmAObQmcZeBq5u7F2SfeBdZCrOhia0dv0NyQ/viewform