ขอเชิญฟังธรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักธรรมที่ควรปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษา”

เสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังธรรมโดย พระธรรมกิตติเมธี (เจ้าคุณเกษม)
ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2532
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สำนักงานใหญ่
ซอยเมธีนิเวศน์ สุขุมวิท  24 เขตคลองเตย กทม.
โทร. 02 -661 1284-7 โทรสาร 02-661 0555 E-mail: wfb_hq@truemail.co.th

กำหนดการ

08.00 น.  ลงทะเบียน
09.30 น.  ประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระธรรมกิตติเมธี (เจ้าคุณเกษม) แสดงธรรม
11.00 น.  ถวายภัตตาหารเพล
ผู้ร่วมฟังธรรมรับประทานอาหารกลางวัน