ศาสนคุณ Buddhism for the Young

Author
หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
Language
Thai
Year of Publication
พ.ศ. 2510 (1967)
ISBN
Number of Pages
41
Publisher
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
Edition
Source
WFB
Download Amount
230
Hard copy
Yes
Call Number
หนังสือนี้ผู้แต่งทรงประพันธ์ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ที่จะสอนธรรมะแก่เด็กและเยาวชน เนื้อหาเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเบื้องต้น สอนให้เด็กเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ปฏิบัติตามศีลห้า มีความเคารพในบุพการี ครูบาอาจารย์ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และรักประเทศชาติ
Tags