พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งประเทศไทย

Author
ดักลาส เอ็ม เบินส์, ดร.
Language
Thai
Year of Publication
พ.ศ. 2515 (1972)
ISBN
Number of Pages
31
Publisher
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
Edition
Source
WFB
Download Amount
253
Hard copy
Yes
Call Number
เอกสารชุด พ.ส.ล. อันดับที่ 42   หนังสือนี้ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ประพันธ์คือ ดร. ดักลาส เอ็ม เบินส์ ชาวอเมริกัน จุดประสงค์เดิมเพื่อเผยแผ่พระธรรมแก่อาคันตุกะผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย พิมพ์ครั้งแรก ๕๐,๐๐๐ เล่ม มอบถวายวัดและแจกตามโรงแรม ส่งไปให้สถานทูตไทยและให้นักเรียนไทยในต่างประเทศ ต่อมาทางองค์การ พ.ส.ล. เห็นว่าหนังสือนี้น่าจะมีประโยชน์ยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีดำริให้อาจารย์ศิริพุทธศุกร์ดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย
Tags