Result : 1 Items
Author
หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
Language
Thai
Year of Publication
พ.ศ. 2518 (1975)
Source
เอกสารชุด พ.ส.ล. อันดับที่ 12  หนังสือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีไทย พิธีทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ เช่นการทำขวัญเด็ก พิธีโกนจุก บวชเณร บวชพระ พิธีแต่งงาน พิธีเผาศพ การทำบุญเวลาคนตาย รวมทั้งพิธีถวายข้าวพระพุทธ และเรื่องของการลอยกระทง
Result : 1 Items