งานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พระชันษาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย

9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (2015)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (2015) ฯพณฯ ซาห์อิดา มูดา ทัศนีม  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย ได้เชิญผู้แทนสำนักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พระชันษาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งงานได้จัดขึ้น ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย ในงานได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง ”พุทธสัมพันธไมตรีของบังคลาเทศและประเทศไทย: สานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม” ในภาคเช้า และสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในภาคบ่าย

ในการนี้ คุณเสาวนีย์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพาณิชย์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ) และคุณเพ็ญศรี เรืองพงษ์ (ผู้ช่วยเหรัญญิก) องค์การ พ.ส.ล. เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน
 
แกลลอรี่
รูปภาพ