องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
THE WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เป็นองค์กรระหว่างประเทศของพุทธศาสนิกชนซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ (๑๙๕๐) ณ ประเทศศรีลังกา โดยการริเริ่มของ ดร. คุณปาล ปิยเสน มาลาลาเสเกรา ซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้ด้านบาลีผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้เชิญชวนผู้แทนสถาบันทางพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆมาร่วมประชุมกัน อันนำไปสู่การจัดตั้งองค์กรระดับโลกขึ้นมา ความคิดอันชาญฉลาดของท่านในครั้งนั้นได้รับการตอบสนองอย่างเกินความคาดหมาย บรรดาผู้แทนชาวพุทธจากทวีปเอเซีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ (รวมทั้งฮาวาย) พร้อมเพรียงใจกันมาร่วมประชุม ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา มีผู้แทนชาวพุทธจำนวนมากถึง ๑๒๙ ท่านจาก ๒๗ ประเทศโดยไม่นับรวมที่เป็นผู้แทนของศรีลังกา การประชุมครั้งประวัติศาสตร์ในคราวนั้นจึงทำให้องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกถือกำเนิดขึ้นมา นับเป็นอุบัติการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนิกชนที่ทั้งคฤหัสถ์และสงฆ์แทบทุกนิกายในโลกพร้อมเพรียงใจกันมาร่วมประชุมเพื่อความวัฒนาของพระพุทธศาสนา

การประชุมใหญ่
วันที่:
5 - 9 November B.E. 2561 (2018)
สถานที่:
Narita & Yokohama, Japan
หัวข้อ:
Compassion in Action
Japan Buddhist Federation (JBF) hosted the 2nd General Conference of The WFB right after establishment of The WFB and this time, it was the fourth time as the host of the conference.  Simultaneously with the 29th WFB General Conference were its subordinate organs’ conference and meeting – the 20th World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY) General Conference and the 11th Meeting of the World Buddhist University (WBU).