การจัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๒๙ ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) พร้อมทั้งการประชุมขององค์กรภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ส.ล. - การประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒๐ ขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) และการประชุมครั้งที่ ๑๑ ของสภามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (ม.พ.ล.)

๕-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การ พ.ส.ล. ได้จัดประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒๙ ขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองนาริตะและโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งการประชุมขององค์กรภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ส.ล. - การประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒๐ ของ ย.พ.ส.ล. และการประชุมครั้งที่ ๑๑ ของสภา ม.พ.ล. โดยมีสมาพันธ์ชาวพุทธญี่ปุ่น (Japan Buddhist Federation หรือ JBF) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการจัดประชุมใหญ่ครั้งที่ ๔ ที่ได้จัดให้มีขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น

JBF เคยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕  ครั้งที่ ๑๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ และจัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๒๔ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ การจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐๐ คน จากศูนย์ภาคีต่างๆของ พ.ส.ล. ย.พ.ส.ล. และ ม.พ.ล. ทั่วภูมิภาคของโลก รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมจากเจ้าภาพ ปัจจุบัน พ.ส.ล. มีศูนย์ภาคีทั้งสิ้น ๒๐๕ ศูนย์ จากประเทศต่างๆทั่วโลก  และในโอกาสนี้ ยังได้มีการจัดประชุมกรรมการบริหาร (Executive Council Meeting) ครั้งที่ ๙๒ ของ พ.ส.ล. ด้วย

การประชุมใหญ่ครั้งนี้ จะเป็นการเปิดศักราชใหม่ขององค์การ พ.ส.ล. และ ย.พ.ส.ล. ที่ได้แก้ไขธรรมนูญขององค์การสำเร็จ รวมทั้ง ม.พ.ล. ที่ได้แก้ไขกฏบัตรสำเร็จเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ทั้ง 3 องค์กร ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินพุทธกิจอย่างเป็นเอกภาพ สมานฉันท์ และเป็นปึกแผ่น นอกจากนี้ ในการประชุมใหญ่ขององค์การ ย.พ.ส.ล. ได้มีการเลือกตั้งประธาน และ พระคุณเจ้า ฮากุกะ มุรายามะ เป็นชาวญี่ปุ่น จาก All Japan Young Buddhist Association ได้รับเลือกเป็นประธานองค์การ ย.พ.ส.ล. คนใหม่ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

องค์การ พ.ส.ล. เปรียบเหมือนกับองค์กรแม่ ที่มี ย.พ.ส.ล. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามารับผิดชอบดำเนินงานองค์การ พ.ส.ล. ในอนาคต ในขณะที่ ม.พ.ล. ทำหน้าที่เสมือนคลังสมองดูแลด้านวิชาการของ พ.ส.ล.  และในที่ประชุมใหญ่ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดี ม.พ.ล. ได้นำเสนอรายละเอียดที่จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ๒๐๑๘ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พุทธมรรคสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. และที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล ประเทศไทย

ณ วัดโซจีจิ มีการรจัดประชุมวิชาการ ว่าด้วยเรื่อง “การสร้างความหวังในการดำรงชีวิตและการถึงแก่มรณกรรม” ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหลายๆสังคม โดยนักวิชาการที่ได้รับเชิญมาได้ให้ความรู้และทัศนะหลากหลายในการเรียนรู้ที่จะจัดการกับเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหัตถกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและการทำขนมของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมประชุมอย่างมาก ทำให้ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน เสร็จการประชุมแล้ว เจ้าภาพได้จัดพิธีปิดการประชุม ณ วัดแห่งนี้ด้วย

ในนามของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด พวกเราขอขอบคุณด้วยความจริงใจต่อท่านประธาน ผู้บริหาร กรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของสมาพันธ์ชาวพุทธญี่ปุ่น (JBF) เจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้ สำหรับความเอื้อเฟื้อ ความมีน้ำใจ และความช่วยเหลือที่มอบให้พวกเราทั้งหมด ซึ่งยังความประทับใจแก่พวกเราทั้งหลาย

จนกว่าเราจะได้พบกันอีกในการประชุมใหญ่ครั้งต่อไป
 
แกลลอรี่
รูปภาพ