ผู้แทนจากบุ๊กเคียว เด็นโด เคียวไค (Bukkyo Dendo Kyokai หรือ BDK) เยือนสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล.

๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ท่านโชริว คัตสุระ (ประธาน) ได้นำนาย ฮารูมิ อาโอกิ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) และ ท่านนาโอยูกิ โอกิ (ผู้ช่วยผู้จัดการ) แห่งบุ๊กเคียว เด็นโด เคียวไค หรือมีชื่อย่อว่า BDK ซึ่งเป็นสมาคมส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา ณ ประเทศญี่ปุ่น มาเยือนสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อกระฉับความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นองค์กรเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนกัน ในโอกาสนี้ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก) นายพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการ) นางกาญจนา สุนสวัสดิ์ (กรรมการบริหาร) นางเสาวนีบ์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) และ พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพานิชย์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ) ได้ให้การต้อนรับและร่วมสนทนาเกี่ยวกับการก่อตั้ง BDK และ พ.ส.ล. ซึ่ง BDK  มีความเห็นว่าเป็นการสมควรที่องค์กรทางพระพุทธศาสนาทั้ง 2 แห่ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน แม้จะมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้างจะได้ทำความรู้จักคุ้นเคยให้มากยิ่งขึ้น
 
แกลลอรี่
รูปภาพ