การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๕-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๘ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจกรรมธรรมทูต โดย นาย กิมซุน ตัน ประธานคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกับ สำนักงานใหญ่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ได้จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานขึ้น ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในหัวข้อ “สมาธิ – ฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบัน”
มีผู้เข้าร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน ๓๕ ท่าน มีผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาทั้งพระและฆราวาส อาทิ พระภาวนาเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ดร. อนิลมาน ศากยะ) พระอาจารย์ ดร. พระมหารุงโรจน์ ไชยนันท์  พระอาจารย์ดายิ ฉี จากประเทศแคนาดา พระอาจารย์ ดร. กรรดามุกขะ จากประเทศพม่า และ นายเทรเวอร์ ออสบอร์น จากประเทศออสเตรเลีย มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมอบรมให้เข้าใจและใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้
 
แกลลอรี่
รูปภาพ