การเจริญสติตามวิถีเซ็น

๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สำนักพุทธโซโตชู สมาคมยุวพุทธโซโตเซน สมาคมยุวพุทธญี่ปุ่นและมูลนิธิโพชฌงค์ ได้จัดสอนการเจริญสติตามวิถีเซนขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ องค์การ พ.ส.ล. เพื่อเป็นการเจริญปัญญาและแผ่เมตตาให้กับตนเอง โดยท่านอาจารย์อิกกิ นัมบาระ จากประเทศญี่ปุ่น มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
แกลลอรี่
รูปภาพ