การจัดพิธีสวดมนต์บทพระปริตรเพื่อแผ่กุศลแด่ชาวโลกเนื่องจากไวรัสโคโรนา

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมกับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมพุทธบริษัทไทย-จีนประชา และมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ประชุมเตรียมการจัดพิธีสวดมนต์บทพระปริตรเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลและให้กำลังใจแก่ชาวจีนและชาวโลก เพื่อขจัดโรคภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ ลานหน้าพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการสวดมนต์บทพระปริตรมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ถือเป็นการปัดเป่าภัยร้ายที่ได้ผลตามหลักพุทธวิธี
 
แกลลอรี่
รูปภาพ